تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - لایحه کیفری
تاریخ : یکشنبه 15 مرداد 1391 | 10:40 ق.ظ | نویسنده : فرهاد مختارپور

نمونه لایحه کیفری

ریاست محترم دفتر نظارت وپیگیری قوه قضا ییه

با سلام و احترام به استحضارعالی می رساند اینجانب ------------- به علت بی توجهی قضات محترم رسیدگی کننده بدوا" به موجب دادنامه شماره مورخه / / صادره ازشعبه---- شهرستان …. در کلاسه محکوم به --------------- گردیده ام در فرجه قانونی اقدام به تقدیم اعتراض به رای فوق الذکر نموده ام که موضوع اعتراض درشعبه ---------- دادگاههای تجدیدنظر استان ------------ مطرح به رسیدگی گردیده است که متاسفانه به موجب دادنامه شماره ----------- مورخ------------- رای صادره بدوی توجه به محتویات پرونده و اظهارات ومدافعات اینجانب رای مذکور تایید شده است .

با توجه به اینکه دادنامه یاد شده قطعی گردیده که مخا لف صریح بین شرع انور اسلام ومسلمات فقه وبینه شرعی می باشد به تجویز آئین نامه ودستورالعمل اجرایی ماده ١٨ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب بهمن ماه ١٣٨۵ شمسی و قسمت الف وماده ١۵٬١٣٬۵آئین نامه ودستور العمل اجرایی ماده مرقوم درخواست رسیدگی مجدد وتقاضای توقف اجرای حکم مستنداً به ماده ٩ همان قانون از محضرعالی به شرح ذیل مورد استدعاست

١ـ به موجب گواهی قطعیت پیوست لایحه دادنامه قطعی شماره مورخه شعبه تجدید نظر به اینجانب ابلاغ گردید است لذا درفرجه قانونی موضوع ماده ۵ قانون مارالذکراعتراض خلاف بین شرع بودن تقدیم می گردد

مستحضرهستید كه اجرای عدالت مستلزم كشف واحرازحقیقت است آئین دادرسی کیفری طریقه كشف حقیقت را بیان نموده است تادرسایه آن درچهارچوب قانون تمام حقوق اصحاب دعوی رعایت گردد و این مطلب زمانی محقق است كه با بررسی دلایل و مستندات ابرازی شاكی جلسه دادرسی تشكیل وبا استماع اظهارات اصحاب دعوی در رسیدگی به دلایل و مستندات قانونی آنها و تحقیقات كامل نسبت به دعوی واطراف آن صورت گیردوسپس مبادرت به انشا رای گردد حال از قوه قضاییه كه پشتیبان حقوق فردی واجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی وهمچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است دراجرای وظایف نظارتی آن در خواست دارم به اعتراض اینجانبان سازکارلازم و متناسب درجهت حفظ كرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی ورعایت اصول وارزشهای اسلامی كه درگرواقدامات صحیح وعادلانه مسئولین قضایی وانتظامی می باشد باهرگونه ناعدالتی بر خورد گردد ودستورورود شکایت ونقض را ی صادره دادگاه بدوی

با تشکر واحترامات فائقه
طبقه بندی: نمونه قراردادها، نمونه دادخواست ها، برگه هاو اوراق قضایی،