تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب
تاریخ : یکشنبه 15 مرداد 1391 | 10:42 ق.ظ | نویسنده : فرهاد مختارپور

نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب

ریاست محترم شعبه .............. دادسرای عمومی و انقلاب ....

باسلام واحترام به استحضارمی رساند عطف به کلاسه ............ اینجانب .............. وکیل شاکی دعوی .........علیه آقایان/خانم ها.................... مبنی به ............... نسبت به صدورقرارمنع تعقیب صادره از آن شعبه محترم که در مورخ ..........به موکل........... /اینجانب.................. ابلاغ گردیده است درفرجه قانونی 10 روز بس از ابلاغ بنا به جهات ودلایل ذیل اعتراض ودرخواست ارسال پرونده به مراجع ذی صلاح دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری...... جهت رسیدگی به اعتراض و نقض منع تعقیب با اواستماع مدافعات لایحه اعتراض مورد استدعاست .

مستحضرهستید كه اجرای عدالت مستلزم كشف واحرازحقیقت است آئین دادرسی کیفری طریقه كشف حقیقت را بیان نموده است وتادرسایه آن درچهارچوب قانون تمام حقوق اصحاب دعوی رعایت گردد و این مطلب زمانی محقق است كه با بررسی دلایل و مستندات ابرازی شاكی جلسه دادرسی تشكیل وبا استماع اظهارات اصحاب دعوی در رسیدگی به دلایل و مستندات قانونی آنها و تحقیقات كامل نسبت به دعوی واطراف آن صورت گیردوسپس مبادرت به انشا رای یاقرارمنع تعقیب گردد حال از ریاست دادگاههای کیفری که به موجب قانون پشتیبان حقوق فردی واجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی وهمچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است دراجرای وظایف نظارتی آن در خواست دارم به اعتراض موکل نسبت به قرار منع تعقیب شعبه--------------- وسازکارلازم و متناسب درجهت حفظ مردم وارزش های والای انسانی واحترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی ورعایت اصول وارزشهای اسلامی كه درگرواقدامات صحیح وعادلانه مسئولین

قضایی وانتظامی می باشد باهرگونه ناعدالتی بر خورد گردد ودستورورود شکایت ونقض قرار و رسیدگی مجدد آن مورد استدعاست)

با تشکر واحترامات فائقه
طبقه بندی: نمونه قراردادها، نمونه دادخواست ها، برگه هاو اوراق قضایی،