تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - اعاده دادرسی
تاریخ : یکشنبه 15 مرداد 1391 | 11:44 ق.ظ | نویسنده : فرهاد مختارپور

اعاده دادرسی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

موضوع : اعاده دادرسی

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند اینجانب ........وکیل آقای ............ حسب وکالتنامه پیوست می باشم که نسبت به صدور دادنامه شماره ........... پرونده کلاسه ........... صادره از شعبه...........دادگاه تجدید نظر استان تهران در راستای تأیید دادنامه شماره ........ مورخه ............. شعبه ........... جزایی حوزه قضایی دادگاه .......... بعلت دلیل موجود در پرونده و مخالفت به رأی صادره با شرع انور اسلام مستنداً به بند6 از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری در امور دادگاه های عمومی و انقلاب تقدیم و درخواست صدور توقف اجرای حکم صادره را به دادگاه استحضار دارید که صرف شکایت شاکی در هیچ مرام مسلکی نه دلیل محسوب می گردد و نه قرینه .از طرف دیگر اصل پذیرفته شد (المدعی المنکر) که تمام فرق اصولی کلامی آن را پذیرفته اند از همین رواست که مدعی باید آنچه را ادعا دارد با یکی از ادله قانونی اثبات نماید .مستحضر هستید که اگر شکایت شاکی را دلیل یا قرینه بر ادعا شاکی قلمداد نمایم در اینصورت فساد عجیبی پیش خواهد آمد که هیچ بیگانه ای رنگ تبرئه را نخواهد دید. مضافا اینکه مقنن از باب تمثیل و ارشاد به احصاء عنوان دلیل و بینه شرعی و قانونی پرداخته است تا حقوق عامه شهروندان از توجه ان بدست آید که با توجه به احصاء دلیل و امارات قانونی و قضایی هیچ گونه دلیل یا اماره قضایی علیه موکل وجود ندارد خصوصا اینکه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری نیز احضار متهم نیز کسب و اخذ دلیل را مدنظر داشته است لذا با توجه به فقد دلیل قانونی و بینه شرعی علیه موکل صدور حکم به برائت وی از محضر عالی را دارم.

فقد ادله اثباتی علیه موکل و عدم رعایت ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده:

دلیل دادگاه برای احضار موکل بدون رعایت ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ استحضار دارید که مطابق ماده مذبور دادگاه حق ندارد بدون کسب ادله قانونی شخص متهم را احضار نماید چه رسد به اینکه بدون دلیل دستور جلب و متعاقباً ورود به منزل را صادر نماید در این پرونده همانطور که مکرراً دفاعا گردیده است شاکی برای اثبات اتهام منتسبه به موکل هیچگونه دلیل قانونی یا اماره قانونی و قضایی ارائه نداده است از طرف دیگر مستحضر هستید که صرف شکایت هم در قوانین کشور ما نه تنها دلیل محسوب نمی شود و نه قرینه مضافاً اینکه با توجه به اینکه شاکی ادعایی خلاف اصل را دارد باید زحمت اثبات دعوی را بر علیه موکل تحمل و تقبل نماید.

2) دادگاه دلیل محکمومیت ( الف) گزارش مرجع انتظامی (ب) شکایت (ج) گواهی پزشکی قانونی اعلام شده.

پاسخ قسمت الف( گزارش انتظامی)

1/2 – در کدام صفحه ی پرونده مرجع انتظامی گزرش داده که آقای..... ........ اقدام به ضرب عمدی به وسیله چاقو نموده است و مستحضر هستید که مرجع انتظامی چکیده دستور دادگاه و اظهارات متهم را نوشته و ارسال به دادگاه می نماید.

پاسخ به قسمت(ب) دادنامه ( شکایت شاکی)

2/2 در خصوص شکایت شاکی که به عنوان دلیل دادگاه تلقی گردیده است خواهشمندم ارشاد نمایید که چه ماده ای از قوانین موضوعه چه در آیین دادرسی کیفری و چه منابع معتبر فقهی شکایت شاکی دلیل یا اماره محسوب شده است.

پاسخ به قسمت (ج) نظریه پزشکی قانونی

3/2 در خصوص نظریه پزشکی قانونی مستحضر هستید که پزشکی قانونی بر اساس وظایف خود صرفاً نوع جرم وارده یا وسیله به کار رفته در ایراد ضرب را به صورت مستقیم ی غیر مستقیم اشاره می کند یعنی فقط وقوع عملی را نه فاعل عملی گزارش می کند.

3- در پایان با توجه به کپی شناسنامه پیوست و حتی صراحت رأی صادره موکل طفل محسوب می شود.

به فرض محال که همه ی ادله اثبات دعوی علیه موکل وجود داشته باشد و به فرض محال که شاکی مطابق با ادله اثبات دعوی بتواند دلایل خود را علیه موکل ارائه نماید آیا در نظر گرفتن مجازات حبس برای اطفال با توجه به معایب زندان خصوصاً تبدیل یک مجرم اتفاقی به مجرم حرفه ای به علت عدم وجود استاندارد لازم برای زندانهای کشور شایسته است؟ به نظر نمی رسد که امروزه زندان هدف نهایی مقنن به منظور اصلاح شخص تأمین نماید جز افزایش هزینه های دولت در خصوص هزینه نگهداری ، خوراک و بهداشت و ... و در نهایت تبدیل اشخاصی که به صورت اتفاقی مرتکب بزه می گردد به مجرمان حرفه ای بر هیچ کس پوشیده نیست موکل شدیداً اتهام منتسبه را انکارو درخواست صدور حکم برائت وی را از محضر عالی مورد استدعاست.

با تشکر و احترام
طبقه بندی: نمونه قراردادها، نمونه دادخواست ها، برگه هاو اوراق قضایی،