تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - نظریه جدیداداره حقوقی در مورد اعسارو...
تاریخ : چهارشنبه 29 شهریور 1391 | 06:45 ب.ظ | نویسنده : فرهاد مختارپور

                              نظریه جدید اداره حقوقی

                   در مورد اعسار و ایسار

وضعیت محكومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت كلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند كسی كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفكیك شد و...


به این ترتیب كه چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اكنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد كه بدهكار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی كه اصل، موافق ادعای اوست و تكلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود..

شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱

بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره كل به شرح زیر اعلام می‌شود:

در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محكومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذكر می‌گردد.

۱ـ وضعیت محكومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت كلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند كسی كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفكیك شد به این ترتیب كه چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اكنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد كه بدهكار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی كه اصل، موافق ادعای اوست و تكلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالی كه ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حكم صادر شود.

۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذكر منافاتی با موارد قانونی مذكور نداشته و قاضی رسیدگی‌كننده با توجه به هر یك از شرایط گفته‌شده به درخواست محكومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محكوم‌ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی كرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.

طبقه بندی: آرا وحدت رویه،