تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - مطالب مفید حقوقی
تاریخ : سه شنبه 15 اسفند 1391 | 12:40 ب.ظ | نویسنده : فرهاد مختارپور

مطالب مفید حقوقی

شرایط قرارداد اجاره ؟

در تنظیم قرارداد اجاره طبق ماده 5 ق. روابط موجر و مستأجر نكاتی باید رعایت شود كه مهمترین آن ها عبارت است از :

-1 اقامتگاه موجر

-2 نشانی كامل مورد اجاره

-3 زمان تحویل و شرایط آن

-4 تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت

5 - تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر

كودك آزاری ممنوع

كودك آزاری كه مطابق ماده 4 قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381 شامل ایراد صدمات جسمی و روحی به

كودكان می شود از جمله جرائم عمومی بوده كه به موجب ماده 5 قانون مذكور احتیاج به شكایت شاكی خصوصی ندارد و

كلیه افراد و موسسات و مراكزی كه به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی كودكان را به عهده دارند مكلف هستند طبق

ماده 6 همان قانون سریعاً مراتب را جهت پیگیرد قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند. تخلف

از این تكلیف نیز موجب حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.

ثبت ولادت

ولادت هر طفل در ایران اعم از اینكه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید مطابق ماده 12 قانون ثبت احوال به مأمور

ثبت احوال اعلام شود تا پس از ثبت ولادت برای طفل اگر ایرانی باشد شناسنامه صادر شود. ثبت ولادت بر طبق ماده 15

همین قانون باید به گواهی پزشك یا مامای رسمی یا موسسه ای كه طفل در آنها متولد گردیده است، رسیده باشد.مهلت

اعلام ولادت 15 روز از تاریخ تولد طفل است و در مورد نام كودك نیز مطابق با ماده 20 قانون مذكور با اعلام كننده است.

ثبت ازدواج

به منظور حفظ كیان خانواده و مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامی ثبت واقعه ازدواج، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی

است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك

سال محكوم می گردد. دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق نیز بر اساس ماده 31 قانون ثبت احوال مكلفند این وقایع را در

دفاتر مربوط ثبت كنند و در شناسنامه زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند و هرگاه مأموران و مسئولینی كه به موجب قانون

ثبت احوال وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاه های اداری یا انتظامی بر طبق ماده 48 همان

قانون تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

Www.HaghGostar.ir منتشر شده در پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر

٢

نفقه چیست و به عهده كیست؟

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های

درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض كه به موجب ماده 1106 قانون مدنی نفقه

عیال به عهده شوهر و به موجب ماده 1199 نفقه اولاد به عهده پدر است و به موجب ماده 1200 نفقه پدر و مادر با رعایت

الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس می باشد.

رعایت حق حضانت طفل

حضانت از نظر لغوی به معنی پروردن و از نظر اصطلاح حقوقی به مفهوم نگهداری مادی و معنوی طفل است كه طبق ماده

1168 قانون مدنی جزء وظایف پدر و مادر است و مطابق با ماده 1175 قانون مذكور طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا

از مادری كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی و علتی كه این حق را از ابوین سلب می كند بر اساس

ماده 1173 قانون مدنی وقتی است كه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست

صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد كه در این صورت محكمه برای حضانت طفل تعیین تكلیف می

كند.

احترام به والدین

در قرآن در آیات زیادی احترام و احسان به پدر و مادر سفارش شده است. به عنوان مثال در آیه 8 سوره مباركه عنكبوت

یعنی ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش به احسان و وصینا الانسان بِوالدیه حسنا » : خداوند متعال می فرماید

كردیم. احسان به والدین در ماده 1177 قانون مدنی نیز انعكاس یافته است كه طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی

كه باشد باید به آنها احترام كند.

اجاره بها چیست؟

اجاره قراردادی است كه بین موجرو مستأجر بسته می شود كه طبق ماده 466 ق . م مستأجر مالك منافع مال می شود كه

براساس ماده 467 قانون مذكور مورد اجاره ممكن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد. درمقابل اجاره مالی كه در اصطلاح

حقوق اجاره بها نامیده می شود باید به موجر پرداخت شود و در اجاره اماكن مسكونی طبق ماده 3 ق . روابط موجر و

مستأجر مصوب 1362 اجاره بهای هر محل همان است كه در اجاره نامه قید شده است و اگر اجاره نامه ای نباشد به مقداری

است كه بین طرفین مقرر شده است.
طبقه بندی: حقوق شهروندی،