تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - جلب ثالث
تاریخ : شنبه 3 خرداد 1393 | 09:18 ب.ظ | نویسنده : فرهاد مختارپور
          


                                                                                          
              جلب ثالث
جلب شخص ثالث                                         
 
   جلب شخص ثالث وقتی روی می‌دهد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یكی از آن­ها ، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در جلب ثالث، طرفین علاقمند به حضور وی در دعوا می‌باشند.
  طرفی كه ثالث را جلب می‌نماید، جالب و ثالثی كه جلب می‌شود مجلوب ثالث خوانده می‌شود. مثلاً شخص (الف) منزلی را خریداری كرده، شخص (ب) به عنوان این­كه مالك منزل است طرح دعوا علیه (الف) می‌نماید. (الف) كه مُدعی­علیه قرار گرفته، فروشنده (ج) را به دادرسی جلب می‌كند تا پاسخ (ب) را ارائه نماید.
  هر یك از طرفین دعوا كه جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. وی باید تا پایان اولین جلسۀ دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم نماید. چه دعوا در مرحلۀ نخستین و چه در مرحلۀ تجدیدنظر باشد.
 
شرایط جلب ثالث
  1) جالب یكی از طرفین دعوا باشد.
  2) دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشاء واحدی باشد.
  3) اظهار دلایل تا پایان اولین جلسه و تقدیم دادخواست حداكثر 3 روز بعد از جلسه.
  4) دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.
 
جریان دادرسی جلب ثالث:
 جریان دادرسی پس از تكمیل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است و شخص ثالثی كه جلب می­گردد خوانده محسوب می‌شود و اگر مدتِ كافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارك برای اطراف دعوا نباشد مدیر دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابلاغ می‌نماید. چنان­چه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حكم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر می‌باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجدیدنظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تجدیدنظر انجام می‌گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است. اگر هر دو دعوا با هم رسیدگی شود، دادگاه حكم صادر می‌نماید. در این حكم ممكن است دو محكوم­علیه و دو محكوم­له وجود داشته باشد. بدین معنی كه خواندۀ اصلی در برابر خواهان اصلی، محكوم شده و ثالث در برابر خواندۀ اصلی محكوم گردد. و ممكن است خوانده اصلی و ثالث هر دو در برابر خواهان اصلی، محكوم شوند. این احتمال هم وجود دارد كه هر یك از خواهان  یا خوانده اصلی محكوم شده و شخص ثالث محكوم نشود. در صورتی که ثالث محكوم شود، خسارات دادرسی دعوای جلب ثالث به وی تحمیل می‌شود و در غیر این صورت خسارات دادرسی كه به او وارد شده به وسیله جالب باید جبران گردد.
 
آثار دخالت اشخاص ثالث:
1) اطاله دادرسی: چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی كند و دادگاه ‌به جای رسیدگی به یك دعوا به دو دعوا رسیدگی می‌كند.
 2) انحراف قاعده صلاحیت محلی.
 3) مجلوب خوانده محسوب می‌گردد. پس اگر مدعی امری شود كه نیازمند دلیل است اثبات امر به عهده او می‌باشد. و نیز می‌تواند او هم شخص دیگری (مجلوب دوم) را به دادرسی جلب نماید.
 4) هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده و یا در جلسه حاضر نشود، جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه در خواست نماید.
 
 
 
منابع:
1) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دراك، 1384، ، چاپ اول، ج3، صص 54-49.
2) مدنی، جلال‌الدین،آئین داردسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج2، صص507-504.
3) صدرزاده افشار، محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، جهاد دانشگاهی، 1379، چاپ هفتم، صص 375-372.
4) قانون آئین دادرسی مدنی ایران.طبقه بندی: آیین دادرسی مدنی،